Châu Á thành lập quỹ ngoại tệ chung

    Báo Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    NDĐT  - Bộ trưởng tài chính 13 nước châu Á đã đạt được thỏa thuận quyên góp ít nhất 80 tỷ USD để thành lập quỹ dự trữ ngoại tệ sử dụng cho các quốc gia khu vực trong trường hợp cần thiết để bảo vệ thị trường tài chính tiền tệ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=121317&sub=60&top=38