Chất lượng nước sinh hoạt ở Tiền Giang

    Gốc

    ND- Mạng lưới cấp nước sinh hoạt nông thôn ở tỉnh Tiền Giang đang bộc lộ nhiều yếu kém, do thiếu đầu tư, sửa chữa, nên đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm chất lượng nước phục vụ người dân.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105589&sub=127&top=39