Chấn chỉnh hoạt động giao thông đường thủy nội địa ở Khánh Hòa

    Gốc

    ND - Mấy năm gần đây, phương tiện giao thông đường thủy ở Khánh Hòa tăng mạnh. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa (ĐTNĐ), các bộ, ngành, tỉnh Khánh Hòa cần sớm chấn chỉnh một số vấn đề tồn tại.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107337&sub=52&top=37