Chấn chỉnh hoạt động của các hợp tác xã  vận tải

    1 đăng lạiGốc

    ND - Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện cả nước có gần 1.100 Hợp tác xã (HTX), Liên hiệp HTX hoạt động trong các ngành nghề và lĩnh vực giao thông vận tải, trong đó có 633 HTX được chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2003; 420 HTX được thành lập mới.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106254&sub=56&top=38