Chấn chỉnh công tác đấu thầu

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 278/2008/CT-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện gấp rút một số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại thời gian qua, tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu, hiệu lực quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành trong tình hình mới.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130251&sub=67&top=40