Chấn chỉnh công tác bán hồ sơ mời thầu tại thị xã Điện Bàn

QUẢNG NAM - Thời gian qua, Báo Công an TP Đà Nẵng và nhiều báo phản ánh việc mất ANTT trong một số thời điểm bán hồ sơ mời thầu gói thi công xây dựng dự án Nâng cấp mở rộng đường 773 (giai đoạn 1) ở P. Điện Nam Trung tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thị xã Điện Bàn (bộ phận 1 cửa).

Xô xát, đánh nhau tại khu vực bán hồ sơ mời thầu thị xã Điện Bàn (Quảng Nam).

QUẢNG NAM - Thời gian qua, Báo Công an TP Đà Nẵng và nhiều báo phản ánh việc mất ANTT trong một số thời điểm bán hồ sơ mời thầu gói thi công xây dựng dự án Nâng cấp mở rộng đường 773 (giai đoạn 1) ở P. Điện Nam Trung tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thị xã Điện Bàn (bộ phận 1 cửa). Để kịp thời chấn chỉnh, đảm bảo ANTT trong suốt thời gian bán hồ sơ mời thầu, tạo điều kiện cho các bên mời thầu, các nhà thầu trong việc thực hiện bán, mua hồ sơ đảm bảo theo quy định, ông Trần Úc- Chủ tịch UBND Thị xã Điện Bàn vừa ký Văn bản số 2082/UBND, yêu cầu Công an thị xã (CATX), Văn phòng HĐND, UBND Thị xã, UBND 20 xã, phường chấp hành nghiêm một số quy định.

Cụ thể, BQL Dự án Đầu tư Xây dựng, các phòng, ban trung tâm trực thuộc thị xã và UBND các xã, phường tổ chức nghiêm túc việc đăng tải kế hoạch nhà thầu, Hồ sơ mời thầu (HSMT) các gói đấu thầu đúng theo quy định của Luật Đấu thầu và chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 4161/UBND-KTN ngày 16-7-2019. Tổ chức việc bán HSMT tại Bộ phận 1 cửa. Trước thời gian phát hành HSMT, chủ đầu tư, bên mời thầu có văn bản thông tin (thời gian phát hành hồ sơ, tên và số điện thoại của tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ bán HSMT) gửi Văn phòng HĐND&UBND thị xã, CATX, CAP Vĩnh Điện, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Sở Kế hoạch- Đầu tư để theo dõi, giám sát theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam. Yêu cầu các cá nhân được giao nhiệm vụ bán HSMT chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc trong suốt thời gian bán HSMT. Trường hợp có thay đổi người bán HSMT phải thông tin kịp thời cho Văn phòng HĐND&UBND thị xã để theo dõi, giám sát. Chủ đầu tư, bên mời thầu phải phân công lãnh đạo theo dõi, giải quyết kịp thời, thấu đáo các kiến nghị của nhà thầu trong hoạt động đấu thầu đúng quy định.

Về phía Văn phòng HĐND&UBND thị xã có trách nhiệm bố trí phòng làm việc bán HSMT, trang thiết bị phục vụ việc mua bán HSMT (bàn ghế, camera) và giám sát việc tổ chức bán HSMT đối với các dự án đầu tư xây dựng tại bộ phận 1 cửa. Kịp thời thông báo, phối hợp CATX, CAP Vĩnh Điện giải quyết việc mất ANTT (nếu có) để tạo điều kiện cho chủ đầu tư, bên mời thầu và các đơn vị mua HSMT thực hiện việc mua bán đảm bảo theo quy định. Đề nghị CATX, CAP Vĩnh Điện hỗ trợ, phối hợp Văn phòng HĐND&UBND và các chủ đầu tư, bên mời thầu kịp thời giải quyết các tình huống mất ANTT trong thời gian bán HSMT nhằm đảm bảo tính minh bạch, công khai, khách quan trong việc phát hành HSMT tại bộ phận 1 cửa, tránh tình trạng xảy ra theo báo chí phản ảnh vừa qua.

Nhóm P.V