Chậm nhất từ ngày 1/4/2008 thực hiện ghi nhãn thuốc lá điếu

Ngày 12/11, Phó Thủ tướng Thường Trực Nguyễn Sinh Hùng đã yêu cầu chậm nhất từ ngày 1/4/2008, cùng thời điểm thực hiện in lời cảnh báo sức khỏe, triển khai việc ghi nhãn hàng hóa thuốc lá điếu theo Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.