Chăm lo, phát triển thanh niên; xây dựng đội ngũ trí thức chất lượng cao; giải quyết tốt vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn (*)

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, thanh niên nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội mới và cả những thách thức mới

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2008/7/158239