Cầu Giấy đẩy mạnh tuyên tuyền bầu cử trong công nhân viên chức lao động

  23 liên quanGốc

  Tuyên truyền để mỗi đoàn viên, công nhân viên chức lao động nắm vững những nội dung chính của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là những quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử để lựa chọn bầu được những người tiêu biểu, có đủ các yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

  Mới đây, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

  Theo bà Lê Thị Hà Thu – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy, mục đích của kế hoạch tuyên truyền để mỗi đoàn viên, công nhân viên chức lao động nắm vững những nội dung chính của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là những quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử để lựa chọn bầu được những người tiêu biểu, có đủ các yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

  Vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng bầu cử. Ảnh minh họa

  Xác định được tầm quan trọng của sự kiện, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy tiến hành bắt đầu từ tháng 01/2021, cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử.

  Cụ thể, đợt 1 (Từ tháng 01/2021, cao điểm tháng 4/2021): Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

  Kịp thời tuyên truyền các chỉ đạo của Quận ủy, Ủy ban bầu cử Quận, Chỉ thị số 01-CT/QU ngày 24/9/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 02/KH-UBBC ngày 27/01/2021 của Ủy ban bầu cử quận Cầu Giấy thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2021-2026, các hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Quận liên quan đến công tác bầu cử.

  Đợt 2 (Từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021): Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử. Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử và không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri hướng về ngày bầu cử.

  Đợt 3 (Sau ngày bầu cử 23/5/2021): Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử của quận Cầu Giấy, của Thủ đô và trên cả nước.

  Bà Lê Thị Hà Thu cho biết, để thực hiện hiệu quả kế hoạch, Liên đoàn Lao động quận triển khai công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn quận. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, từ đó đề xuất kịp thời với cấp ủy, chính quyền trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

  Với các Công đoàn cơ sở trực thuộc, Liên đoan Lao động quận yêu cầu cần chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chú trọng tuyên truyền công tác chuẩn bị bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật và không khí phấn khởi, tinh thần tự giác tham gia đi bầu cử của cử tri là đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

  Vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng bầu cử; nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động trước, trong và sau bầu cử để có những đề xuất, giải pháp kịp thời ngăn chặn những vấn đề nhạy cảm phát sinh.

  Phương Linh

   Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/cau-giay-day-manh-tuyen-tuyen-bau-cu-trong-cong-nhan-vien-chuc-lao-dong-121593.html