Cập nhật kết quả kinh doanh các doanh nghiệp trên HNX

Diễn biến giá cổ phiếu PLC trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.

Các doanh nghiệp trên HNX gồm PLC, PGS, CAN, BSC và HPR công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

* Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex (mã PLC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 1.405,3 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 4.130 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 97,1 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 200,6 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng năm 2011 đạt 4.596 đồng, EPS quý 3 đạt 2.224 đồng.

PLC cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 3/2011 tăng hơn 32,46% so với quý 3/2010 do hoạt động kinh doanh quý 3/2011 tiếp tục ổn định và tăng trưởng: sản lượng tiêu thụ quý 3/2011 cao hơn so với thực hiện quý 3/2010 dẫn đến doanh thu thuần tăng 12,85%, lãi gộp tăng 26,45%; Chi phí tài chính quý 3/2011 là 26,096 tỷ đồng giảm 17,02% so với cùng kỳ năm 2010, trong đó: chi phí lãi vay là 19,667 tỷ, lỗ chênh lệch tỷ giá là 6,429 tỷ đồng. Chi phí lãi vay tăng cao do dư nợ vay và mức lãi suất tiền vay tại các Ngân hàng của Công ty tăng so với cùng kỳ.

Chi phí kinh doanh quý 3/2011 là 89,245 tỷ đồng, tăng 24,1% so với cùng kỳ chủ yếu do một số khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí kinh doanh của Công ty tăng như: Chi phí vận tải, chi phí đầu tư hỗ trợ bán hàng tăng.

Năm 2011, PLC dự kiến doanh thu dạt 5.932 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 181,1 tỷ đồng; cổ tức 15%.

* Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (mã PGS) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 1.434,6 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 4.098,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 109,4 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 316,3 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng năm 2011 đạt 5.905 đồng, EPS quý 3 đạt 2.127 đồng.

PGS cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 3 của PGS đạt 51,1% so với dùng kỳ năm trước (176,7 tỷ đồng), tương ứng giảm 77,5 tỷ đồng là do quý 3/2010 PGS bán phần vốn góp vào PGD (doanh thu 147 tỷ đồng) làm doanh thu tài chính hợp nhất quý 3/2011 chỉ bằng 9,51% so với cùng kỳ tương ứng giảm 144,4 tỷ đồng từ đó làm cho lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ đạt 51,1% so với cùng kỳ.

Năm 2011, PGS dự kiến doanh thu đạt 4.100 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 180 tỷ đồng; EPS đạt 3.307 đồng; cổ tức 23%.

* Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (mã CAN) công bố kết quả kinh doanh Công ty mẹ với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 94 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 272,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt hơn 6 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 14,7 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng năm 2011 đạt 2.953 đồng, EPS quý 3 đạt 1.206 đồng

CAN cho biết nguyên nhân chính làm cho lợi nhuận sau thuế quý 3/2011 tăng 2,4 tỷ đồng (tăng 67,72%) so với quý 3/2010 là do doanh thu bán hàng tăng (tăng 28,78%) và tăng nhiều hơn việc tăng của giá vốn hàng bán (28,78%/22,1%).

Năm 2011, CAN dự kiến tổng doanh thu đạt 611,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 15,2 tỷ đồng; cổ tức 15%.

* Công ty Cổ phần dịch vụ Bến Thành (mã BSC) công bố kết quả kinh doanh Công ty mẹ với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 8,9 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 25,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 0,97 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 2,6 tỷ đồng.

BSC cho biết, doanh thu quý 3 giảm so với cùng kỳ là 15,68% (10,6 tỷ đồng), nhưng lợi nhuận trước thuế quý 3/2011 đạt 1,2 tỷ đồng, tăng 101,5% so với cùng kỳ (0,6 tỷ đồng) là do quý 3 năm nay công ty có khoản thu nhập khác từ việc thanh lý 3 xe tải trị giá 320 triệu đồng. Mặt khác, công ty đã khắc phục được tình trạng lỗ và có lợi nhuận tại chi nhánh Bình Dương và ban điều hành công ty đã có những chích sách tiết kiệm chi phí trong kỳ.

Năm 2011, BSC dự kiến doanh thu đạt 75 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 5,2 tỷ đồng; cổ từ 80%/lợi nhuận sau thuế.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát (mã HPR) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 7,6 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 38 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 2,7 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 11,7 tỷ đồng.

Trong quý 3/2011, doanh thu của HPR đạt 37 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 5,6 tỷ đồng. Kết thúc 9 tháng năm 2010, doanh thu của HPR đạt 69,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 19,8 tỷ đồng.

HPR cho biết, lợi nhuận quý này so với cùng kỳ giảm là do hiện nay Ngân hàng Nhà nước đang áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ, kiềm chế lạm phát, thực hiện giảm tốc độ và tỷ trọng dư nợ cho vay tín dụng phi sản xuất, nhất là lĩnh vực bất động sản đã làm cho hoạt động kinh doanh của công ty không đạt như mong muốn.

Năm 2011, HPR dự kiến doanh thu thuần đạt 120 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 25 tỷ đồng; cổ tức 20-25%.