Cấp giấy chứng nhận, nhiều mẫu giấy khác nhau gây bất cập

    Gốc

    Hanoinet - Ngày 25/9/2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Tư pháp đã họp bàn về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; đề xuất phương án theo hướng thống nhất hệ thống đăng ký và cơ quan thực hiện.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=24682