Cảnh giác thủ đoạn trộm cắp ngân hàng mới

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Lợi dụng sơ hở của nhân viên ngân hàng, với thủ đoạn lừa đổi tiền rồi rút lõi, Tian KaiLong (Điền Khai Long, quốc tịch Trung Quốc) đã trộm cắp của hai ngân hàng tại Hà Nội với số tiền 29,5 triệu đồng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126240&sub=67&top=40