Cần tuyên truyền mạnh hơn nữa về công tác biển, đảo Việt Nam

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    QĐND Online – Công tác tuyên truyền về biển, đảo là một trong những vấn đề quan trọng trong công tác tuyên truyền của Đảng, Nhà nước ta, là một nội dung chủ yếu của công tác tuyên truyền đối ngoại...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.tinxahoi.49242.qdnd