Cần tập trung làm rõ ngân sách địa phương chi cho giáo dục

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo đó, Thanh tra công tác quản lý các nguồn kinh phí ngoài ngân sách, nguồn huy động từ nhân dân, kinh phí chương trình mục tiêu, nguồn viện trợ từ nước ngoài.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=88530