Cần lực lượng chuyên trách về công tác thông tin đối ngoại

(Cadn.com.vn) - "Đổi mới phương thức thực hiện công tác thông tin đối ngoại trong thời kỳ mới" là nội dung chính cuộc Hội thảo khoa học được tổ chức tại TP Đà Nẵng ngày 15-11, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức, với sự tham gia của 50 nhà khoa học, lãnh đạo các ngành chức năng.

22 tham luận tại Hội thảo tập trung làm rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong công tác thông tin đối ngoại thời gian qua. Hội thảo đã tập trung phân tích khi so với yêu cầu của tình hình mới, công tác thông tin đối ngoại ở nước ta vẫn còn nhiều bất cập, chưa khai thác và phát huy hết tiềm năng và thành tựu của đất nước sau gần 30 năm đổi mới. Hoạt động quảng bá, giới thiệu đất nước, con người, văn hóa, nghệ thuật Việt Nam thông qua hoạt động xúc tiến văn hóa, thể thao và du lịch, các hoạt động giao lưu được tổ chức nhân dịp những ngày lễ lớn và những hoạt động đối ngoại quan trọng của Việt Nam... tuy đã phát triển nhiều trong những năm gần đây, với sự tham gia ngày càng rộng rãi của các ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức xã hội, cá nhân nhưng vẫn chưa thật sự hiệu quả.

Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, phối hợp các lực lượng thông tin đối ngoại có lúc còn bị động, chưa bài bản, sáng tạo, nên chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Nội dung tuyên truyền chưa đa dạng, phong phú, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu đa dạng của các nhóm đối tượng ở địa bàn ngoài nước và cả những người nước ngoài ở Việt Nam. Thông tin đối nội và đối ngoại vẫn chưa gắn kết, phối hợp nhịp nhàng; thông tin còn chậm, có lúc thiếu nhất quán. Công tác đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch có lúc chưa kịp thời, còn ít về số lượng, chưa có sức thuyết phục cao về lý luận và thực tiễn...

Theo Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Hữu Cát, Viện Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Đề tài nghiên cứu khoa học "Đổi mới phương thức thực hiện công tác thông tin đối ngoại trong thời kỳ mới", cần có những đổi mới hoạt động thông tin đối ngoại. Thông tin đối ngoại phải phục vụ đắc lực và hiệu quả cho việc triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế trên tinh thần Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực. Thông tin đối ngoại cần phải xác định tầm quan trọng, vai trò của từng nhóm đối tượng.

Cũng theo Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Hữu Cát, cần phải tập trung xây dựng lực lượng chủ lực, chuyên trách làm công tác thông tin đối ngoại đủ mạnh về cán bộ và phương tiện để chuyển tải nhanh chóng, chính xác với chất lượng cao ra bên ngoài; nhanh chóng hình thành sự quản lý thống nhất về mặt nhà nước các hoạt động thông tin đối ngoại, củng cố các tổ chức bộ máy của các lực lượng chủ chốt và chuyên trách làm thông tin đối ngoại của các cấp, các ngành, các địa phương.

Văn Sơn – Đông A