Cần có cơ chế kiểm soát thu nhập ngoài lương

Mặc dầu đã trải qua nhiều lần cải cách nhưng tiền lương vẫn chưa phản ánh đúng giá trị sức lao động của công chức, viên chức. Cần sớm có những cải cách để phản ánh đúng giá trị lao động của công chức là vấn đề được đặt ra tại Hội thảo khoa học “Bối cảnh và khả năng cải cách tiền lương” do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 12/10.

Cuộc hội thảo được Bộ Nội vụ tổ chức với mục đích lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; đánh giá các kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân hạn chế của cải cách tiền lương từ năm 2004 đến nay; mối liên hệ giữa cải cách chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đối với các vấn đề đặt ra hiện nay, như: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác cải cách hành chính; đổi mới cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các chính sách có liên quan (bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công).

Cần có cơ chế kiểm soát thu nhập ngoài lương - Ảnh 1

Hội thảo “Bối cảnh và khả năng cải cách tiền lương” do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 12/10

Đồng thời, hội thảo cũng nhằm phân tích bối cảnh chính trị, kinh tế - xã hội của thế giới và Việt Nam, các thuận lợi, khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến cải cách tiền lương ở nước ta trong giai đoạn 2018-2021 để xác định vai trò và nguồn lực dành cho cải cách tiền lương trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn tới.

Theo TS Lê Hồng Huyên- Vụ trưởng Vụ Xã hội (Ban Kinh tế Trung ương), mặc dù chưa có cuộc khảo sát, điều tra chính thức về mức sống của cán bộ, công chức, nhưng hầu hết cán bộ, công chức đều có nhà ở kiên cố, có xe máy và rất nhiều người có ô tô riêng. Dẫn chứng từ kết quả nghiên cứu của đề tài cấp bộ năm 2012 về “Kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn” được Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ nghiệm thu và đánh giá xuất sắc chỉ ra rằng, 79% cán bộ, công chức có thu nhập ngoài lương và các khoản phụ cấp theo lương. Phần lớn cán bộ, công chức có thu nhập ngoài lương nhưng chưa được kiểm soát.

Từ những phân tích về bất cập trong chính sách tiền lương hiện nay, ông Thang Văn Phúc- nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng cần có bước đi cụ thể quá trình tiền tệ hóa tiền lương, các thu nhập ngoài lương phải được kiểm soát. Nguyên tắc chủ đạo là phải có những bứt phá mới trong việc thiết kế lại hệ thống thang bảng lương đơn giản, phù hợp hơn. Phải tiến hành tổng rà soát, sắp xếp tinh giản tổ chức - biên chế nhà nước, tiến hành quyết liệt việc tách quản lý hành chính Nhà nước với quản lý sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước và sự nghiệp dịch vụ công.

Theo Bộ Nội vụ, dựa trên ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà quản lý tại Hội thảo lần này, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp, kiến nghị các cấp có thẩm quyền trong quá trình hoàn thiện chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

B.D