Cần có cách tiếp cận mới về ngành sản xuất lương thực (Phần 1)

    Gốc

    ND - Trong bối cảnh dân số thế giới tăng; do tác động môi trường, diện tích trồng cây lương thực tiếp tục bị "co hẹp"; nhu cầu lương thực cho người và chăn nuôi luôn là vấn đề nóng bỏng. Vì vậy, vấn đề giữ vững an ninh lương thực không chỉ là mối quan tâm của riêng một quốc gia nào mà là của toàn cầu.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109590&sub=55&top=38