Cán bộ thanh tra không được thanh tra đối tượng có quan hệ họ hàng, thân thiết

Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền vừa ký ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra, áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, công chức dự bị, viên chức thử việc và lao động hợp đồng đang làm việc trong các cơ quan thanh tra nhà nước.