Cán bộ làm công tác XDLL phải có tầm tư duy chiến lược

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Theo Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn: Phải có kế hoạch xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách XDLL có phẩm chất, năng lực, có khả năng nắm bắt tình hình nhanh nhạy, có trình độ nghiên cứu, tầm tư duy chiến lược...

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/3/86789.cand