Cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên các cơ quan nhà nước phải...

    Gốc

    (CAO) Để thực hiện nghiêm túc và hiệu quả một số giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn giao thông nêu tại Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong bảo đảm trật...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/2007/09/mlnews.2007-09-17.7231098383