Cam Ranh: Bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2024

Ngày 28-2, Trung tâm Chính trị TP. Cam Ranh tổ chức lễ bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2024.

Lớp có 74 học viên thuộc 15 Đảng bộ xã, phường và Đảng bộ Công an thành phố. Qua hơn 1 tháng, các học viên đã hoàn thành toàn bộ chương trình học gồm 18 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Thông qua chương trình học đã giúp cho cán bộ, đảng viên nắm được những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, hình thành thế giới quan khoa học, phương pháp luận duy vật biện chứng và củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Lãnh đạo Thành ủy Cam Ranh trao bằng sơ cấp lý luận chính trị cho các học viên.

Lãnh đạo Thành ủy Cam Ranh trao bằng sơ cấp lý luận chính trị cho các học viên.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ học viên xếp loại giỏi đạt 28,5%; loại khá đạt 70%; loại trung bình 1,5%. Đây cũng là cơ sở, điều kiện để mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị chọn cử đảng viên tham gia học tập chương trình đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị trong thời gian tới, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị cho mỗi cán bộ, đảng viên.

PHAN HƯƠNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202402/cam-ranh-be-giang-lop-so-cap-ly-luan-chinh-tri-nam-2024-8d96a2d/