Cải cách hành chính Sở Công Thương Lạng Sơn: Phục vụ doanh nghiệp

Với phương châm phục vụ doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho sản xuất, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực công thương ở Lạng Sơn đã đạt được những kết quả tích cực cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận.