Cách mạng đất Quảng-trăm năm nhìn lại

Các nhà nghiên cứu tham gia hội thảo.