Cách ly tập trung toàn bộ người về Hà Nội từ các địa phương có dịch

    7 liên quanGốc

    Đây là nội dung Công điện số 16/CĐ-UBND của UBND TP Hà Nội vừa được ban hành về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

    Mỹ Hoa

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: http://kinhtedothi.vn/infographic-cach-ly-tap-trung-toan-bo-nguoi-ve-ha-noi-tu-cac-dia-phuong-co-dich-428095.html