Các trường tích cực với các giải pháp bảo quản nước sạch, VSMT

Vụ Công tác Học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường” năm 2013. Chủ đề năm nay là “Nước sạch và vệ sinh môi trường đảm bảo an toàn và bền vững”.

Theo đó, các hoạt động sẽ bao gồm: Triển khai chiến dịch cao điểm về truyền thông, tuyên truyền phổ biến sâu rộng trên các phương tiện truyền thông của nhà trường về sử dụng và bảo quản nước sạch, nhà vệ sinh và thực hành vệ sinh nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của học sinh, sinh viên.

Huy động đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia xây dựng, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình cấp nước và vệ sinh, làm tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải... trong và ngoài nhà trường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, nhà vệ sinh. Phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, nhà vệ sinh theo đúng quy định của pháp luật. Biểu dương kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, nhà vệ sinh trong nhà trường.

Thời gian phát động và hưởng ứng từ ngày 29/4 đến ngày 6/5/2013 và duy trì đến hết ngày Môi trường Thế giới 5/6