Các quy định về bồi thường thiệt hại

Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về trách nhiệm bồi thường trong từng trường hợp cụ thể...

Các quy định về bồi thường thiệt hại - Ảnh 1

Ông Ngô Văn Bình ở huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh xin hỏi luật gia về các trường hợp mà pháp luật buộc người chủ sở hữu phải bồi thường như do súc vật của nhà mình gây thiệt hại, do cây cối của gia đình bị đổ làm thiệt hại cho gia đình hàng xóm và khi xây nhà và các công trình gây thiệt hại cho gia đình khác. Các trường hợp nêu trên thì luật nào quy định trách nhiệm bồi thường?

Rất mong luật sư giải thích rõ. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về trách nhiệm bồi thường trong từng trường hợp cụ thể như sau:

Tại Điều 603. Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra

1. Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho người khác thì người thứ ba phải bồi thường thiệt hại; nếu người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

3. Trường hợp súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải bồi thường; khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng súc vật có lỗi trong việc để súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

4. Trường hợp súc vật thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu súc vật đó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

Tại Điều 604. Bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra

Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra.

Tại Điều 605. Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra

Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác đó gây thiệt hại cho người khác.

Khi người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt hại thì phải liên đới bồi thường.

Trên đây là những quy định cơ bản. Tuy nhiên khi thi hành luật có các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết, cụ thể hơn. Ông nghiên cứu vận dụng trong từng trường hợp cụ thể.