Các ngân hàng phát hành hơn 10 triệu thẻ ATM

Các ngân hàng đã phát hành hơn 10 triệu thẻ ATM trong thời gian qua, vượt mục tiêu đặt ra đến năm 2010, sau khi nhiều cơ quan thực hiện yêu cầu của Chính phủ trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước.