Các doanh nghiệp, ủng hộ bà con vùng úng ngập

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chia sẻ với thiệt hại của nhân dân, bị úng ngập, các doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ vào Quỹ phòng chống thiên tai TP với tổng số tiền trên 2 tỉ đồng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=107957