Các địa phương chống bão

    Gốc

    ND - Tỉnh Thanh Hóa đã có công điện tạm hoãn tất cả các cuộc họp để công nhân, học sinh, bộ đội quân khu IV phối hợp nhân dân các địa phương thu hoạch các trà lúa đã chín rộ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106604&sub=127&top=39