Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong giờ phút thiêng liêng, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người đã hiến dâng cuộc đời mình vì độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của Nhân dân, Người đã đặt nền tảng tư tưởng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đưa đất nước vững bước trên con đường đổi mới, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 25/1, trước giờ khai mạc phiên họp trù bị Đại hôịđại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủtướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thưTrung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TrầnThanh Mẫn cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và đạibiểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đặt hoa, vào Lăngviếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đạicủa Đảng và dân tộc Việt Nam.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơnChủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong giờ phút thiêng liêng, các đại biểu bày tỏ lòngbiết ơn vô hạn đối với lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người thầy vĩ đạicủa cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người đã hiến dâng cuộc đơìmình vì độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân, Người đã đặt nềntảng tư tưởng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đưa đất nước vững bước trên conđường đổi mới, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ ChíMinh, các đại biểu nguyện một lòng đi theo con đường Người đã vạch ra, quyếttâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dânchủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vữngchắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Namcơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịchQuốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc ViệtNam Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảngvà đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đặt hoa vàdâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ những người conưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Vòng hoa củaĐoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễnra từ ngày 25/1 - 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu,đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước.

Trong giờ phút thiêng liêng, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người đã hiến dâng cuộc đời mình vì độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sựkiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là dấu mốc rấtquan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tậptrung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triểnkinh tế - xã hội 2011- 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021 - 2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầmnhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sựlãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệmvụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khoáXII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII./.

\

Phạm Cường

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/cac-dai-bieu-du-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-3954