Các chính sách phát triển khoa học phải có tính ứng dụng thực tiễn cao

KTĐT - Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến tại buổi làm việc của Đoàn giám sát của Thành ủy về "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2011 - 2015" tại Sở Khoa học và Công nghệ sáng 17/4.

Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến cũng đề nghị đơn vị chú trọng nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đã đề ra, thực hiện theo từng giai đoạn, từng thời kỳ, cần xác định những giải pháp cơ bản nhất để tập trung thực hiện. Bên cạnh đó, Sở phải quan tâm hơn nữa Dự thảo chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030; xác định cụ thể việc thực hiện các đề tài, dự án, hoàn thiện các văn bản, thủ tục; các chính sách phát triển khoa học phải có tính ứng dụng thực tiễn cao, phù hợp với đời sống xã hội. Ngoài ra, đơn vị cần có chính sách khuyến khích huy động nhiều thành phần kinh tế trong xã hội, các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ.