Cá nhân được thành lập tổ chức Khoa học và công nghệ

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2009

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ. Có 7 lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ gồm: Khoa học tự nhiên; khoa học xã hội; khoa học nhân văn; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược và sức khỏe; khoa học nông nghiệp; dịch vụ khoa học và công nghệ. Đồng thời, người thành lập tổ chức khoa học và công nghệ phải chịu trách nhiệm về hoạt động của tổ chức và tuân thủ các quy định của Luật khoa học và công nghệ, Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các pháp luật có liên quan. Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm rà soát tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân đã thành lập để hướng dẫn đăng ký theo Danh mục và thủ tục quy định; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ và hướng dẫn đăng ký lại đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không đúng chức năng và thẩm quyền; thu hồi Giấy chứng nhận và tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật đối với tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập có vi phạm trong hoạt động./. Cổng thông tin điện tử ĐCSVN