Cà Mau: Nhiều cơ quan, đơn vị bổ nhiệm công chức, viên chức không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định

Theo Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, hiện có nhiều cơ quan, đơn vị và một số huyện, thành phố của tỉnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, trong đó số chưa có bằng tốt nghiệp đại học về chuyên môn nghiệp vụ là 126/1.076 trường hợp, chiếm trên 10%. Ngoài ra, có 132 trường hợp khác, trong đó cấp tỉnh 94 và cấp huyện 38 người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

UBND tỉnh Cà Mau phê bình nghiêm khắc đối với giám đốc sở, thủ trưởng các đơn vị, chủ tịch UBND các huyện và thành phố vi phạm công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức, đồng thời chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng bất cập đó. Cụ thể là xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng những công chức, viên chức đã được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương, nhưng chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định để trả nợ về bằng cấp chuyên môn nghiệp vụ. Những trường hợp đã bổ nhiệm rồi, nhưng khi hết thời gian bổ nhiệm, nếu không đảm bảo theo tiêu chuẩn thì không xem xét bổ nhiệm lại, tuyệt đối không bổ nhiệm những người không đảm bảo tiêu chuẩn giữ chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và các chức danh tương đương. Không đề xuất xét khen thưởng đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong năm có điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức không đảm bảo tiêu chuẩn đúng quy định. UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ Cà Mau tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát và theo dõi công tác này ở các cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất UBND tỉnh xử lý những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm công tác điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức./.