Cà Mau: Đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách

  Báo Một Thế Giới
  1 liên quanGốcCà Mau

  Ngày 5.8, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo các sở, ngành địa phương và UBND các huyện, TP.Cà Mau theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

  Theo đó, để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về triển khai dự án đầu tư, tiếp tục theo dõi, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, TP tập trung thực hiện: Đối với danh mục các dự án đang triển khai theo tiến độ đăng ký, các sở, ngành, đơn vị, địa phương được phân công theo dõi dự án, thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện các dự án, định kỳ báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định.

  Cà Mau yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách

  Cà Mau yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách

  Về danh mục các dự án đang triển khai cần đôn đốc tiến độ, giao các sở, ngành, đơn vị, địa phương được phân công theo dõi dự án, chủ động trao đổi, làm việc với nhà đầu tư, đôn đốc tiến độ triển khai các thủ tục, hạng mục đầu tư xây dựng của dự án theo đúng tiến độ đã đăng ký. Những vấn đề vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ của dự án, các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp rà soát, báo cáo cấp thẩm quyền giải quyết vướng mắc, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

  Đối với danh mục các dự án đang theo dõi, xử lý thu hồi, giao Sở KH-ĐT tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở TN-MT, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan kiểm tra hiện trạng các dự án, qua đó rà soát trình tự, thủ tục, cơ sở pháp lý để thu hồi các dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

  Các dự án đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và các hạng mục đầu tư xây dựng, đang triển khai sản xuất - kinh doanh, vận hành dự án, giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, TP kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh, vận hành của các dự án, đối chiếu với mục tiêu đăng ký của dự án để đôn đốc chủ đầu tư thực hiện đúng mục tiêu đã đăng ký của dự án, tránh lãng phí tài nguyên đã giao cho chủ đầu tư sử dụng.

  Trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện theo đúng mục tiêu đã đăng ký của dự án, tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, xử lý theo đúng quy định.

  Ngọc Hiển

  Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/ca-mau-don-doc-tien-do-thuc-hien-cac-du-an-dau-tu-ngoai-ngan-sach-185289.html