C92: Thay đổi nhân sự

Ngày 24/07/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được thông báo của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 thông báo về việc thay đổi cán bộ quản lý với những nội dung sau:

- Ông Đoàn Quang Thước thôi giữ chức Giám đốc công ty kể từ ngày 22/07/2009 - Ông Nguyễn Anh Hưng giữ chức Giám đốc công ty kể từ ngày 22/07/2009 - Bà Nguyễn Thị Vân giữ chức Kế toán trưởng kể từ ngày 22/07/2009