C? ngh? v? nh?ng l?i ?ch kh?ng ng?

(VTC News) - T? ng?n x?a, ng??i ?n ?? ?? ph?t hi?n ra c?ng d?ng kh?ng ng? t? ngh? nh? b?o v? gan, ch?a vi?m lo?t d? d?y, ph?ng tr?nh ung th? n?n ngh? hay ???c l?m gia v? trong b?a ?n h?ng ng?y.

Tuy nhi?n ??n nay, sau nhi?u n?m nghi?n c?u, c?c nh? khoa h?c tr?n to?n th? gi?i ?? ph?t hi?n ra nhi?u t?c d?ng ch?a b?nh c?a Curcumin ? ho?t ch?t ch?nh ???c chi?t xu?t t? c?y ngh?.
??c t?nh kh?ng vi?m v??t tr?i
Ti?u di?t g?c t? do : Nghi?n c?u c?a ??i h?c D??c khoa ?n ?? cho bi?t, curcumin c? ho?t t?nh kh?ng sinh r?t m?nh, kh?ng vi?m v??t tr?i v? kh? n?ng t?m di?t c?c g?c t? do g?y h?i cho c? th?.
?i?u tr? c?n ?au: Curcumin s? ?c ch? t?o th?nh prostaglandin, ch?t c? li?n quan ??n c?n ?au do vi?m g?y ra. C? ch? l?m gi?m c?n ?au c?a n? t??ng t? nh? aspirin, ibuprofen, nh?ng kh?ng m?nh b?ng. Tuy nhi?n, khi d?ng v?i li?u cao, curcumin s? k?ch th?ch tuy?n th??ng th?n b?i ti?t cortisone, m? cortisone c? hi?u l?c r?t m?nh ?? ?c ch? ph?n ?ng vi?m.
H? tr? ?i?u tr? vi?m kh?p: Nghi?n c?u c?a ??i h?c Y D??c Gandhi, d?ng curcumin d?ng u?ng c?ng v?i cortisone acetate d?ng ti?m ?i?u tr? cho chu?t b? vi?m kh?p, sau 13 ng?y th? t?nh tr?ng vi?m s?ng t?i kh?p ?? h?n th?y r? so v?i nh?m chu?t ??i ch?ng. Nghi?n c?u b?o c?o cho th?y, t?c d?ng c?a 1.200mg curcumin s? t??ng ???ng v?i m?t lo?i thu?c kh?ng vi?m l? phenylbutazone 300mg.

B?o v? gan: Theo k?t qu? nghi?n c?u tr?n ng??i v? ngo?i c? th? thu?c ??i h?c Tohoku (Nh?t B?n) th? Curcumin ph?ng ng?a ???c nh?ng t?n th??ng do carbon tetrachloride (CCl4) g?y ra tr?n gan, th?c ??y s? h?nh th?nh c?a c?c enzyme gi?i ??c gan, gi?p t?ng c??ng ch?c n?ng gan v? h? men gan.
Ph?t huy ho?t t?nh ch?ng ung th?
Ho?t t?nh ch?ng ??t bi?n : nghi?n c?u c?a Vi?n nghi?n c?u dinh d??ng qu?c gia ?n ??, th? nghi?m ho?t t?nh ch?ng ??t bi?n c?a curcumin tr?n 16 ng??i h?t thu?c, trong 1 th?ng, m?i ng?y d?ng 1,5g c? ngh?. K?t qu? cho th?y c? ngh? ?? l?m gi?m ch?t g?y ??t bi?n trong n??c ti?u c?a h?, do v?y c?ng c? th? l? ph??ng ph?p d? ph?ng ch?ng ung th? b?ng h?a h?c r?t t?t.
Di?t t? b?o ung th? do ?a ??ch t?c d?ng: Curcumin ?c ch? s? sinh s?i v? ph?t tri?n c?a t? b?o kh?i u, do v?y ph?t huy t?c d?ng ch?ng ung th?. Nh? ??, curcumin ?? ?c ch? s? t?ng sinh v? di c?n c?a t? b?o ung th?, ??ng th?i g?y ra c?i ch?t theo ch??ng tr?nh c?a t? b?o ung th?, m? kh?ng ?nh h??ng ??n t? b?o l?nh.
Nhi?u nghi?n c?u tr?n t? b?o ung th? gan ng??i ?? ph?t hi?n th?y curcumin l?m gi?n ?o?n chu k? t? b?o, c? t?c d?ng ??c t? b?o (cytotoxic), ch?ng s? t?ng sinh v? g?y ch?t t? b?o theo ch??ng tr?nh (apoptosis). M?t nghi?n c?u c?a Aggarwal B.B. v? cs n?m 2003 cho chu?t nh?t d?ng curcumin 100- 200 mcg/kg trong 20 ng?y li?n sau khi c?y t? b?o ung th? gan v?o d??i da th? th?y curcumin kh?ng ?nh h??ng ??n s? ph?t tri?n c?a u t?i n?i c?y, nh?ng ?? ?c ch? r? r?t s? di c?n v?o gan.
Gi?m ??c t?nh h?a x? tr?: Nhi?u nghi?n c?u th?c nghi?m ?? ch?ng minh Curcumin ?c ch? ???c ho?t t?nh c?a c?c y?u t? th?c ??y vi?m n?n c? th? ch?ng ???c c?c tri?u ch?ng do ung th? v? h?a tr?- x? tr? g?y ra nh? ?au do b?nh l? th?n kinh, tr?m c?m, m?t m?i, gi?m c?m gi?c ngon mi?ng, m?t ng?.
H? tr? ?i?u tr? vi?m lo?t d? d?y ?t? tr?ng
?c ch? vi khu?n HP: Theo nhi?u th?ng k?, Helicobacter pylori (HP) ?? ???c t?m th?y trong 80% b?nh nh?n c? lo?t d? d?y, v? 90% c? lo?t t? tr?ng. Nhi?u nghi?n c?u l?m s?ng ?? ch?ng minh Curcumin ?c ch? s? ph?t tri?n c?a 65 ch?ng HP, trong ?? c? nhi?u ch?ng ?? kh?ng metronidazol.
?? l? do curcumin ?c ch? m?t s? enzym ??c hi?u cho qu? tr?nh t?ng h?p acid amin c?n thi?t cho vi khu?n.
Gi?m ti?t d?ch v?, l?m l?nh v?t lo?t, b?o v? ni?m m?c d? d?y : Tr?n chu?t c?ng g?y lo?t d? d?y th?c nghi?m, s? d?ng curcumin v?i li?u 20, 40 v? 80 mg/kg, Tuorkey M. v? Karolin K. (2009) nh?n th?y curcumin ?? l? gi?m ??ng k? s? l??ng v? ch?t l??ng ? lo?t, l?m gi?m ti?t acid d?ch v? v? c?c y?u t? th?c ??y qu? tr?nh vi?m.
Trong m?t nghi?n c?u l?m s?ng giai ?o?n II c?a c?c nh? khoa h?c Th?i Lan ti?n h?nh tr?n 45 b?nh nh?n cho u?ng vi?n nang curcumin 300 mg, m?i l?n 2 vi?n, 5 l?n trong 1 ng?y. K?t qu? cho th?y sau 4 tu?n 48% kh?ng c?n v?t lo?t, sau 8 tu?n l? 72% v? sau 12 tu?n l? 76%.

Nano Curcumin ? th?nh t?u m?i c?a c?c nh? khoa h?c Vi?t Nam
Trong y v?n th? gi?i hi?n nay, curcumin ?? ???c coi nh? m?t ph?n t? tuy?t v?i trong s? c?c h?p ch?t thi?n nhi?n do c? kh? n?ng h? tr? ?i?u tr? nhi?u b?nh m?n t?nh, nan y.
Vi?t Nam c?ng c? nhi?u v?ng tr?ng ngh? s?n l??ng l?n, h?m l??ng curcumin cao, nh?ng y?u t? c?n tr? l?n nh?t khi ?p d?ng tr?n ng??i l? curcumin r?t ?t tan trong n??c, l?i b? chuy?n h?a nhanh trong gan n?n ch? 2-3% curcumin ???c h?p thu v?o m?u v? ph?t huy hi?u qu?. N?n ngh? ch?a ???c d?ng nhi?u trong qu? tr?nh d? ph?ng v? h? tr? ?i?u tr? b?nh, m? ch? s? d?ng theo kinh nghi?m d?n gian.
Cho ??n n?m 2013, sau 8 n?m nghi?n c?u, c?c nh? khoa h?c c?a Vi?n H?n l?m Khoa h?c v? c?ng ngh? VN ?? s?n xu?t th?nh c?ng Nano Curcumin t? d?ch chi?t c?y ngh? v?ng trong n??c, v?i k?ch th??c ti?u ph?n t? 50-70nm, sinh kh? d?ng ??t 95%, t??ng ???ng ch?t l??ng ch? ph?m c?a M?, ?? ??nh th?c ti?m n?ng c?a c?y ngh? v?ng.
B??c ??u, ngu?n nguy?n li?u Nano Curcumin do vi?n s?n xu?t ?? ???c th? nghi?m t?i Trung t?m ung th? th?c nghi?m, ?H Qu?c gia HN cho th?y Nano Curcumin x?m nh?p t?t, t?p trung nhi?u quanh nh?n v? ?c ch? s? ph?t tri?n c?a c? 3 d?ng t? b?o d?ng t? b?o ung th? v? (MCF7), ph?i (H1299) v? ??i tr?c tr?ng (HCT116) ngay t?i n?ng ?? th?p.

Ho?ng Dung

Video ?ang ???c xem nhi?u