Bước tiến trong phòng chống HIV

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT- Báo cáo của Liên hợp quốc cho biết, Chương trình phòng chống HIV/AIDS đã đạt được một bước tiến quan trọng trong tránh lây nhiễm mới ở các nước có tỷ lệ người có HIV cao.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127758&sub=72&top=41