Bức xúc tình trạng dự án “treo”

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO)- "Diện tích thu hồi đất nông nghiệp thực hiện các dự án lớn, nhưng hầu hết không triển khai sản xuất, kinh doanh nên người dân ở những địa phương này thiếu việc làm trầm trọng..."

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/188991