Bốn nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND

    23 liên quanGốc

    Tại Điều 7 của Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây: Nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

      Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/12966/202105/bon-nguyen-tac-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-dai-bieu-hdnd-3054820/