Bốn chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(HNM) - Trong hai ngày 21, 22-4, Ban Thường vụ TƯ Đoàn đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14, khóa IX nhằm thảo luận Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và đánh giá kết quả các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; công tác quý I- 2011, bàn một số giải pháp tiếp tục triển khai Năm Thanh niên.

Hội nghị đã thông qua 4 chương trình công tác của Đoàn nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đó là "Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, nâng cao thể chất và đời sống tinh thần của thanh, thiếu nhi", "Vận động và tổ chức thanh niên xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm QPAN", "Tham gia đào tạo nguồn nhân lực trẻ, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập quốc tế", "Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị". Chương trình được chia thành 2 giai đoạn, từ nay đến Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (2011-2012) và từ sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa XI (2013-2015).