Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên 120 tiết/năm học

Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên của Hà Nội sẽ được bồi dưỡng thường xuyên 120 tiết mỗi năm học với 3 nội dung theo quy định.

Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên 120 tiết/năm học - Ảnh 1

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có hướng dẫn về thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên hàng năm đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non, phổ thông và trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên của Hà Nội. Theo đó, 100% cán bộ quản lý và giáo viên sẽ được bồi dưỡng đủ 120 tiết/năm học.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết mục đích bồi dưỡng hằng năm là để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực quản lý, năng lực dạy học và các năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn hiệu trưởng, chuẩnnghề nghiệp giáo viên; yêu cầu nhiệm vụ năm học của cấp học; yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương... nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên Thủ đô.

Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT Hà Nội, công tác bồi dưỡng thường xuyên tập trung vào những vấn đề mới, những năng lực mà đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên còn thiếu hoặc yếu; bảo đảm tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung đã được bồi dưỡng trong các năm học trước và năm học sau; không gây quá tải giáo viên các nhà trường.

Việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên gắn kết chặt chẽ với việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng năm và đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên và Chuẩn cán bộ quản lý, để từng bước nâng cao năng lực đội ngũ CBQL và giáo viên Thủ đô.

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên được thực hiện trong năm học và trong dịp hè hàng năm, tùy thuộc vào điều kiện thực tế của mỗi địa phương, mỗi nhà trường, mỗi CBQL và giáo viên. 3 nội dung bồi dưỡng gồm: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của cấp học, ngành học, được áp dụng thống nhất trong cả nước theo quy định của Bộ GD-ĐT: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển GD-ĐT của địa phương; Bồi dưỡng tự chọn.