Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo, dân vận

Ngày 26-10, Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo, dân vận cho lãnh đạo và cán bộ làm công tác dân vận, tuyên giáo cấp ủy trực thuộc.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo, dân vận - Ảnh 1

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, thảo luận các nội dung về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận của Đảng; những yêu cầu cơ bản đối với cán bộ tuyên giáo, dân vận cũng như những kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng được quán triệt, trao đổi những vấn đề có tính thời sự, gắn với việc triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Đây là những kỹ năng cơ bản và nội dung cần thiết để cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn bản về công tác dân vận, tuyên giáo; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Khánh Thu