Bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh đợt 1 năm 2024

Sáng 23/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh đợt 1 năm 2024 với nội dung: giá trị, ý nghĩa, nội dung bài viết 'Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 247 điểm cầu trong toàn tỉnh, với sự tham dự của trên 41.500 cán bộ, đảng viên (CBĐV).

Dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường UBND tỉnh có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; trưởng, phó Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ủy viên BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, trưởng, phó phòng chuyên môn các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy…

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu giá trị, ý nghĩa, nội dung bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí tập trung phân tích làm rõ ý nghĩa, giá trị nội dung bài viết của Tổng Bí thư về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng gắn với vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, tổ chức, giáo dục, rèn luyện Đảng ta làm nên những kỳ tích vĩ đại trong 94 năm qua; những nội dung giá trị truyền thống cách mạng cần phát huy; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đối với nước nhà nói chung, tỉnh Hà Nam nói riêng từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, tập trung thực hiện thật tốt những nhiệm vụ về phát triển kinh tế; văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Nước ta sẽ là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nội dung bài viết là vấn đề hết sức quan trọng, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 210 ngày 22/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”, đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các cấp ủy, TCĐ trong toàn hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng. Làm cho CBĐV, các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt của CBĐV và Nhân dân về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng.

Đồng chí GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu giá trị, ý nghĩa, nội dung bài viết của Tổng Bí thư tại hội nghị.

Khẳng định vai trò, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc; khẳng định đường lối, sự lãnh đạo của Đảng là đúng đắn. Tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong CBĐV, Nhân dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc.

Việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng tới chi bộ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả gắn với các nhiệm vụ chính trị, công tác lịch sử Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Bảo đảm truyền tải đầy đủ, sâu sắc nội dung bài viết, chân thực, có sức lan tỏa, lôi cuốn đối với mọi tầng lớp Nhân dân.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục thông điệp bài viết của Tổng Bí thư về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng, gắn với vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, tổ chức, giáo dục, rèn luyện Đảng ta làm nên những kỳ tích vĩ đại trong 94 năm qua.

Nghiên cứu thông điệp bài viết của Tổng Bí thư về đường lối cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó cần nhận thức rõ bối cảnh tình hình thế giới, trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi còn nhiều khó khăn, thách thức lớn, đòi hỏi chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn với những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho nhiệm kỳ khóa XIII và đến năm 2030. Tập trung thực hiện thật tốt những nhiệm vụ về phát triển kinh tế; văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị tại hội trường UBND tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị: Tuyên truyền, giới thiệu nội dung cốt lõi bài viết trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề của cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể. Cập nhật nội dung bài viết vào chương trình giáo dục lịch sử Đảng trong hệ thống trường chính trị và hệ thống giáo dục quốc dân.

Tổ chức hội thảo, tọa đàm nghiên cứu về chủ đề và nội dung bài viết; các nội dung định hướng nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục theo Kế hoạch và chỉ rõ đối tượng tham gia đợt sinh hoạt, thời gian, tài liệu sinh hoạt và việc tổ chức thực hiện. Trong đó xác định rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, BTV Tỉnh đoàn; Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Trường Chính trị tỉnh…

Nguyễn Hằng

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/chinh-tri/xay-dung-dang-chinh-quyen/boi-duong-ly-luan-chinh-tri-cap-nhat-kien-thuc-moi-cho-doi-ngu-can-bo-lanh-dao-quan-ly-chu-chot-cua-tinh-dot-1-nam-2024-122011.html