Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho đối tượng 3

QĐND Online - Tại Trường Quân sự tỉnh Hà Giang, Hội đồng Giáo dục quốc phòng-an ninh (QP-AN) tỉnh đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3 năm 2011. Tham gia lớp thứ nhất có hơn 100 các đồng chí là trưởng, phó phòng, ban của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Trong thời gian 5 ngày, lớp học sẽ được bồi dưỡng các nội dung: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; một số vấn đề quản lý Nhà nước về quốc phòng, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở các cơ sở; chức năng, nhiệm vụ, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể các cấp đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương trong khu vực phòng thủ…và viết bài thu hoạch. Theo kế hoạch, lớp thứ hai dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 10-6. Duy Hồng