Bồi dưỡng chính trị cho hơn 200 cán bộ, giáo viên

  Báo Khánh Hòa
  23 liên quanGốcKhánh Hòa

  Ngày 30 và 31-8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho hơn 200 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

  Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung cơ bản như: Những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 09, ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các văn bản liên quan; phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, được thông tin những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh; kết quả hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm học 2021 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023; một số quy định trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp…

  V.G

  Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202208/so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-khanh-hoa-boi-duong-chinh-tri-cho-hon-200-can-bo-giao-vien-8261480/