Bộ Y tế mạnh tay 'dẹp loạn' quảng cáo dược phẩm

Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế.

Cơ quan chức năng kiểm tra nhà thuốc

Trong thời gian qua đã xuất hiện nhiều vi phạm trong hoạt động quảng cáo trên báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử; trên mạng thông tin máy tính, mạng Internet; quảng cáo sai lệch, không đúng chất lượng sản phẩm hàng hóa, gây tổn thất, thiệt hại và ảnh hướng đến sức khỏe người tiêu dùng; một số vi phạm trong hoạt động quảng cáo chưa được kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu tổ chức triển khai nghiêm túc, quyết liệt chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chẩn chỉnh hoạt động quảng cáo; Tăng cường quản lý, chấn chỉnh kịp thời những bất cập, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc trách nhiệm quản lý; bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho các chủ thể tham gia quảng cáo; tạo sự thống nhất, đồng bộ trong thực thi Luật quảng cáo...

Tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt trên báo chí, trên xuất bản phẩm, trên hệ thống mạng và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

Yêu cầu Thanh tra Bộ Y tế đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên xuất bản phẩm, trên hệ thống mạng và quảng cáo tích hợp trên các sàn phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Thiết lập Tổ phản ứng nhanh về kiểm tra, giám sát hoạt động quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc trách nhiệm quản lý; Thực hiện việc công khai giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã cấp lên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc kiểm tra hoạt động quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc trách nhiệm quản lý.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Vụ Pháp chế làm đầu mối tiến hành rà soát và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo.

Cùng đó, phải chủ động phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin về cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo và trao đổi thông tin về tình hình quảng cáo sản phẩm.

Thùy Linh