Bộ Y tế hướng dẫn các biện pháp bảo vệ sức khỏe mùa lạnh

Hướng dẫn của Bộ Y tế về các biện pháp tăng cường hướng dẫn các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng, người lao động trong mùa lạnh.

Người dân cần chú ý bảo vệ sức khỏe trong mùa lạnh

Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trong mùa lạnh

Quang Minh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/infographic-bo-y-te-huong-dan-cac-bien-phap-bao-ve-suc-khoe-mua-lanh-179240301213621047.htm