Bộ Tư pháp họp báo công tác tư pháp Quý III và tháng 10-2019

Ngoài ra, Quý III và tháng 10, các lĩnh vực như: Thi hành án dân sự, hành chính; hộ tịch, quốc tịch, con nuôi; lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch đảm bảo, bồi thường nhà nước; bổ trợ tư pháp… cũng đạt được nhiết kết quả tốt.

Chiều 8-11, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp báo công tác tư pháp Quý III và tháng 10-2019.

Theo Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn trong Quý III và tháng 10, bám sát các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và cụ thể nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thuộc chức năng, nhiệm vụ và đã đạt được nhiều kết quả cụ thể.

Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV.

Trong Quý III và tháng 10, Bộ Tư pháp đã thẩm định 94 dự án, dự thảo VBQPPL, 16 đề nghị xây dựng VBQPPL. Trong quá trình thẩm định các văn bản QPPL, đặc biệt là các dự án luật được trình Quốc hội khóa XIV xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, Bộ Tư pháp đều có ý kiến rõ ràng, cụ thể, nhất là với các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính còn chung chung, chồng chéo, gây cản trở và khó khăn hoặc làm tăng chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân, doanh nghiệp.

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các phóng viên tham gia buổi họp báo

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thường xuyên đôn đốc việc ban hành văn bản quy định chi tiết. Trong Quý III và tháng 10, Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành được 08 văn bản (07 nghị định, 01 thông tư) quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh. Riêng Bộ Tư pháp đến nay không nợ văn bản quy định chi tiết.

Đã kiểm tra theo thẩm quyền đối với hơn 801 văn bản (gồm 36 văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ; 765 văn bản của địa phương); qua kiểm tra đã kiến nghị xử lý đối với một số văn bản trái pháp luật về thể thức, kỹ thuật trình bày, nội dung, thẩm quyền và văn bản không phải là văn bản QPPL nhưng có chứa QPPL.

Ngoài ra, Quý III và tháng 10, các lĩnh vực như: Thi hành án dân sự, hành chính; hộ tịch, quốc tịch, con nuôi; lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch đảm bảo, bồi thường nhà nước; bổ trợ tư pháp… cũng đạt được nhiết kết quả tốt.

Bộ Tư pháp cũng nêu một số nhiệm vụ trọng tâm công tác đến hết năm 2019 cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ nâng hạng chỉ số tuân thủ pháp luật theo Nghị định 02/NĐ-CP của Chính phủ; những nội dung cơ bản trong các văn bản mới được ban hành do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo.

Tại cuộc họp báo, các phóng viên tham dự đã nêu câu hỏi liên quan đến các lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp như: công tác ban hành văn bản, thi hành án hành chính, công tác khai sinh, quốc tịch, phổ biến giáo dục pháp luật, chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật” (chỉ số B1)…

Vụ trưởng Vụ PBGDPL Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý VPHC và TDTHPL Đặng Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục kiểm tra Văn bản Hoàng Xuân Hoan, Phó Cục trưởng Cục các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Trần Anh Đức…đã trả lời câu hỏi của các phóng viên.

Linh Anh