Bộ TT&TT tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Sáng 25/11, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị Tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2016.

Tới dự hội nghị có TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra - Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo Vụ Pháp chế cùng lãnh đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT.

Bộ TT&TT tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng - Ảnh 1

TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, phát biểu tại buổi tập huấn.

Tại hội nghị, TS. Nguyễn Tuấn Khanh đã trình bày 2 chuyên đề gồm: Phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam (các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý và vai trò của cơ quan, tổ chức); Những nội dung cơ bản của dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

TS. Nguyễn Tuấn Khanh cho biết, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành rất nhiều chỉ thị, nghị quyết để lãnh đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 15-5-1996 của Bộ Chính trị khóa VII đã chỉ rõ: Đấu tranh chống tham nhũng là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng và nhân dân ta hiện nay, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng Đảng và kiện toàn bộ máy nhà nước trong hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng Đảng và kiện toàn bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, thực hiện quyền dân chủ của nhân dân… Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền và phục vụ cho đổi mới kinh tế- xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổng kết thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng cho thấy trong 10 năm, cả nước đã ban hành mới hơn 34.885 văn bản, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ 27.120 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi. Qua 56.338 cuộc kiểm tra, giám sát về việc chấp hành các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã phát hiện 1.874 vụ vi phạm, xử lý kỷ luật 1.440 người; xử lý hình sự 68 người. Còn nhiều quy định về định mức, tiêu chuẩn lạc hậu, chưa sát với thực tế, tạo sơ hở dễ dẫn đến tham nhũng, lãng phí như quy định về giá đất; định giá tài sản; định mức công tác phí…

Hội nghị tập huấn giúp các học viên giải đáp những vướng mắc trong thực tế, trao đổi kinh nghiệm, khắc phục những thiếu sót hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tại cơ sở.

Thái Anh