Bộ TT&TT dự thảo Thông tư về xây dựng nông thôn mới

Chiều 25/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng chủ trì cuộc họp về việc xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trong lĩnh vực TT&TT.

Tại Quyết định số 1600 ngày 16/8/2016 phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ TT&TT thực hiện 4 nhiệm vụ gồm: Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã trong lĩnh vực TT&TT (tiêu chí số 8 về TT&TT); Hướng dẫn thực hiện nội dung số 8 (thành phần số 2) “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống TT&TT cơ sở”; Hướng dẫn thực hiện nội dung số 5 (thành phần số 9) “Cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công”; Nội dung số 4 (thành phần số 11) “Truyền thông về xây dựng nông thôn mới”.

Bộ TT&TT dự thảo Thông tư về xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng chủ trì cuộc họp.

Trong đó đáng chú ý là nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống TT&TT cơ sở”: thiết lập mới trên 2.000 đài truyền thanh cấp xã; nâng cấp trên 3.200 đài truyền thanh cấp xã; nâng cấp trên 300 đài phát thanh, truyền hình cấp huyện và trạm phát lại phát thanh truyền hình; thiết lập mới trên 4.500 trạm truyền thanh thôn, bản ở xã khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo xa trung tâm xã. Đến năm 2020, có 95% số xã đạt chuẩn các nội dung khác của tiêu chí số 8 về TT&TT.

Triển khai nhiệm vụ nêu trên, Bộ TT&TT đã xây dựng dự thảo 1 của Thông tư gồm 10 điều và 7 phụ lục kèm theo.

Nội dung hướng dẫn chủ yếu của Thông tư gồm: Hướng dẫn điều kiện của đối tượng hưởng lợi từ việc tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống TT&TT cơ sở; Hướng dẫn cơ cấu, yêu cầu về kỹ thuật thiết bị của đài truyền thanh huyện, xã, trạm truyền thanh thôn, bản, và trạm phát lại, tiếp sóng phát thanh, truyền hình;...

Dự kiến Thông tư sẽ được ban hành trong tháng 3/2017.

Bình Minh